Algemene voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door de Bijna Hippie, gevestigd in Ridderkerk, KvK nummer, gelden de volgende voorwaarden. Deelnemers die zich aanmelden voor (live) evenementen, (live) trainingen, coaching, consultancy of een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Bijna Hippie een overeenkomst sluit.

2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

3. Training : E-learning, seminar, webinar, (online) training, (online) cursus, (online) workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

5. Het aanbod: diensten die worden aangeboden door Bijna Hippie, met inbegrip van maar niet beperkt tot trainingen, lezingen, adviesgesprekken, lesprogramma’s en de organisatie van events.

6. Externe partner: een trainer of spreker die door Bijna Hippie wordt ingehuurd om (een deel van) de overeengekomen diensten te verzorgen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Bijna Hippie, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming

 1. De overeenkomst tussen Bijna Hippie en opdrachtgever komt tot stand door:
 2. ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Bijna Hippie,
 3. ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
 4. ofwel door een schriftelijke bevestiging van Bijna Hippie aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.
 5. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 6. De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt.
 7. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bijna Hippie komen slechts tot stand indien de aanmelding door Bijna Hippie aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 8. Bijna Hippie heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 9. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de cursus of training(en) gedurende een jaar ingezien kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Bijna Hippie opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

1. Inschrijving vind plaats door middel van een aanmelding via de website van Bijna Hippie. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. De deelnamekosten van training op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Bijna Hippie verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
 2. Voor online training zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.
 3. Voor een training die via de website van Bijna Hippie is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Bijna Hippie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 5. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.
 6. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bijna Hippie te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Bijna Hippie behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 8. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@bijnahippie.nl.
 9. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 10. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Bijna Hippie worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 11. Bijna Hippie wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Bijna Hippie gaat er vanuit dat opdrachtgever, alle deelnemers aan trainingen en bezoekers van de website kennis nemen van de disclaimer welke ten alle tijden via de website ingezien kan worden danwel opgevraagd kan worden via het sturen van een email.

2. Bijna Hippie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Bijna Hippie.

3. Indien Bijna Hippie op enig moment ondanks het bepaalde in lid 2 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

4. Indirecte schade wordt niet vergoed.

5. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.

6. Bijna Hippie heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Bijna Hippie kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Bijna Hippie op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Bijna Hippie hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.

7. Bijna Hippie behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.

8. Bijna Hippie zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn geweest naar aanleiding van voortschrijdende inzichten en dat deze nog niet meegenomen zijn in de training. Adviezen kunnen hierdoor in de trainingen afwijken van wat elders op de website wordt vermeld. Bijna Hippie is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Bijna Hippie voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijna Hippie is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Bijna Hippie en overeenkomsten tussen Bijna Hippie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

>