Cursus voorwaarden


Bij deze cursus zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven op de pagina Algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de cursist bij deelname akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Medische informatie
De informatie in deze cursus is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De informatie uit deze cursus noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.
De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld deelnemer aan deze cursus of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat cursisten aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.
In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie uit deze cursus kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:
a. het contact tussen de cursist (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.
Cursisten wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Cursisten wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.
Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt cursisten geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

Artikel 2. ‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies
In een aantal gevallen bevat de cursus ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de cursist of iemand waarvoor deze informatie in deze cursus zoekt.
De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat cursisten bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de cursist of iemand waarvoor zij/hij informatie in deze cursus zoekt.

Artikel 3. Medische vragen
Omdat Bijna Hippie in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van cursisten beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Bijna Hippie door deelnemers aan de cursus Natuurlijke Oplossingen bij Kinder Kwaaltjes is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
Bijna Hippie en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via deze cursus, bijnahippie.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Bijna Hippie wordt verwezen.

Artikel 5. Copyright
De gehele inhoud van deze cursus is net als de rest van de inhoud van de website bijnahippie.nl auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Bijna Hippie. Wanneer u een passage wilt publiceren dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Bijna Hippie. De informatie uit deze cursus mag wel afgedrukt worden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

>